• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon zatrudnieniowy

  Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawców gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której powiatowy urząd pracy przyzna bon. Bon zatrudnieniowy jest przyznawany na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia na podstawie indywidualnego planu działania.

  Bon zatrudnieniowy może być wydany osobie bezrobotnej która:

  a) nie była zatrudniona w ostatnich 6 miesiącach przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zatrudnieniowych lub doposażenia stanowisk pracy,

  b) nie była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową w okresie ostatnich 2 lat :

  • u pracodawcy, który wnioskuje o prace interwencyjne, w spółce cywilnej, której wspólnikiem jest lub był obecny wnioskodawca lub w przedsiębiorstwie, którego właścicielem jest lub był jeden ze wspólników spółki cywilnej wnioskującej o prace interwencyjne, chyba że aktualny wniosek dotyczy stanowiska w innym zawodzie i pod innym adresem,
  • w przedsiębiorstwie, które zostało przejęte przez obecnego wnioskodawcę,
  • w przedsiębiorstwie współmałżonka wnioskodawcy,
  • w przedsiębiorstwie prowadzonym pod tym samym adresem i o tym samym profilu działalności, co obecny wnioskodawca,

  z wyłączeniem umów o pracę w ramach praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych,

  c)  jest małżonkiem lub pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli z pracodawcą, lub

  d)  zamieszkuje pod wspólnym adresem z pracodawcą lub w miejscu prowadzenia działalności, bądź pod adresem miejsca zatrudnienia.

  • Bon posiada termin ważnosci, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
  • Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.
  • W rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

  Bon zatrudnieniowy jest adresowany w szczególności do pracodawców i przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i mających siedzibę na terenie powiatu szczycieńskiego.

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie może wyrazić zgodę na udzielenie refundacji podmiotowi:

  a)    mającemu jednocześnie siedzibę i miejsce wykonywania pracy na terenie gminy bezpośrednio graniczącej z powiatem szczycieńskim;

  b)    niemającemu siedziby na terenie powiatu szczycieńskiego lub sąsiadującego pod warunkiem utworzenia miejsca pracy na terenie powiatu szczycieńskiego.

  Refundacja, w wyżej wymienionych przypadkach, może być udzielona pod dodatkowymi warunkami, tj. wyłącznie w sytuacji, kiedy pod adresem gdzie ma być utworzone stanowisko pracy będzie znajdowała się dokumentacja kadrowa dotycząca utworzonego miejsca pracy oraz będzie wyznaczona osoba do kontaktów bieżących z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie, która będzie również odpowiedzialna za organizację pracy na utworzonym stanowisku pracy i nadzór nad prawidłową realizacją umowy w sprawie refundacji.

  Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres 18 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy z częściową refundacją kosztów zatrudnienia ze środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, tj.  861,40 zł. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 18. miesięcy pracodawca zwraca:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby bezrobotnej lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie pomiędzy 12. a 18. miesiącem zatrudnienia.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego .

    

  1. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie przy ul. Wincentego Pola 4 (biuro podawcze: pok. 21, parter lub u pośrednika pracy-doradcy klienta),bądź przesłać drogą pocztową.
  2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, na obowiązującym druku.
  3. Wnioski nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane, chyba, że wniosek zostanie przesłany w formie elektronicznej i będzie opatrzony kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Kamila Chamczyk  Pośrednik pracy

   89 621 77 54

   

   

  Utworzono: 2014-09-11 20:53 | Redagował: Kamila Chamczyk 2019-12-31 08:44
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2835

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl