• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon zatrudnieniowy

  Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia, na podstawie indywidualnego planu działania, a jego realizacja następuje na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

  • Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy Urząd Pracy przyzna bon zatrudnieniowy.
  • Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

   W rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

  • Bon zatrudnieniowy jest adresowany w szczególności do pracodawców i przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i mających siedzibę na terenie powiatu szczycieńskiego.

  • Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie może wyrazić zgodę na udzielenie refundacji podmiotowi:

   a)    mającemu jednocześnie siedzibę i miejsce wykonywania pracy na terenie gminy bezpośrednio graniczącej z powiatem szczycieńskim;

   b)    niemającemu siedziby na terenie powiatu szczycieńskiego lub sąsiadującego pod warunkiem utworzenia miejsca pracy na terenie powiatu szczycieńskiego.

   Refundacja, w wyżej wymienionych przypadkach, może być udzielona pod dodatkowymi warunkami, tj. wyłącznie w sytuacji, kiedy pod adresem gdzie ma być utworzone stanowisko pracy będzie znajdowała się dokumentacja kadrowa dotycząca utworzonego miejsca pracy oraz będzie wyznaczona osoba do kontaktów bieżących z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie, która będzie również odpowiedzialna za organizację pracy na utworzonym stanowisku pracy i nadzór nad prawidłową realizacją umowy w sprawie refundacji.

  Bon zatrudnieniowy może być wydany osobie bezrobotnej która:

  1. nie była zatrudniona w ciągu roku przed dniem wydania skierowania przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub w ramach bonu zatrudnieniowego, a także w ramach doposażenia stanowiska pracy,
  2. nie była zatrudniona ani nie wykonywała innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 2 latu tego pracodawcy, u którego zamierza podjąć pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, 
  3. nie jest małżonkiem oraz nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, a także nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracodawcą,
  4. nie zamieszkuje pod wspólnym adresem z pracodawcą.
  • Bon posiada termin ważnosci, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.

  Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez okres 18 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy z częściową refundacją kosztów zatrudnienia ze środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, tj. 831,10 zł. Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby bezrobotnej, lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie pomiędzy 12. a 18. miesiącem zatrudnienia.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego .

  1. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie przy ul. Wincentego Pola 4 (biuro podawcze: pok. 21, parter lub u pośrednika pracy-doradcy klienta),bądź przesłać drogą pocztową.
  2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, na obowiązującym druku.
  3. Wnioski nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Kamila Chamczyk  Pośrednik pracy

   89 621 77 54

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 1 ]
  ikona DOC Wniosek o bon zatrudnieniowy 02-01-18 13:16 74.5KB pobierz
  Utworzono: 2014-09-11 20:53 | Redagował: Kamila Chamczyk 2018-01-02 13:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2071

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl