• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon na zasiedlenie

  Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  •  z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (aktualnie jest to kwota 2 800,00 zł) oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

  Wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

  Osoba bezrobotna, zgodnie z art. 66n ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolisty Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm. ) po otrzymaniu bonu jest zobowiązana w terminie:

  1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej w lit. b;

  2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej w lit. b;

  3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

  W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa w:

  ─ pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu;

  ─ pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

  Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy po uprzednim złożeniu przez bezrobotnego wniosku, w wysokości w niej określonej, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. obecnie 11009,04 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania.

  Przyznanie bonu na zasiedlenie jest uwarunkowane posiadaniem przez PUP środków finansowych na ten cel.

   

   

  Utworzono: 2017-05-08 07:14 | Redagował: Edyta Kowalewska 2021-08-25 15:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3595

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl