• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon szkoleniowy

  Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia, możesz ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwarancję skierowania na wskazane szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

  1. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  2. Termin ważności bonu szkoleniowego określa Starosta.

  W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego zostaną sfinansowane koszty :

  • • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  • • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

   przejazdu na szkolenie - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • a) do 150 zł. - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • b) powyżej 150 zł. do 200 zł. - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

   zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • a) do 550 zł. - w przypadku szkolenia trwającego 75 godzin,
  • b) powyżej 550 zł. do 1.100 zł. - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  • c) powyżej 1.100 zł. do 1.500 zł. - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin.

   UWAGA: Starosta finansuje koszty związane ze szkoleniem wskazane powyżej do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a koszty przekraczające ten limit pokrywa osoba bezrobotna.
  Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium szkoleniowe w miesięcznej wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1482.)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Beata Brzózka Specjalista ds. programów / Doradca klienta 89 621 77 48 @pup.szczytno.pl
  Aneta Zduńczyk  Doradca klienta 89 621 77 50
  Utworzono: 2014-06-13 08:09 | Redagował: Klara Łachacz 2019-09-11 13:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2090

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl