• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

  JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA
  podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r.
  (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

  ABY LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA

  Podmiot powierzający pracę musi:

  • uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę);
  • podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
  • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca (patrz podstawowe obowiązki pracodawcy);
  • zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu;
  • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia;
  • wypełnić obowiązki informacyjne (patrz najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.).

  Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu / oświadczeniu!
  Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi sankcjami takimi jak grzywna, czy brak możliwości zatrudnienia cudzoziemca.

  Dokumenty dopuszczające do rynku pracy:

  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia
   zarówno do pracy, jak i do pobytu;
  • Zezwolenie na pracę – wydawane przez wojewodę:
   5 typów zezwoleń na pracę:
  • A– gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy,
  • B– gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie, działa jako komplementariusz albo prokurent,
  • C,D,E– w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski;
  • Zezwolenie na pracę sezonową – typ S– (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018 r.) – wydawane przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym (UWAGA– różnice w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy);
  • Oświadczenie (nowe przepisy od 1 stycznia 2018)– rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez
   pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy
   niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

  Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową! (chyba, że cudzoziemiec – na podstawie innych przepisów – może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę w Polsce)

  Obowiązki pracodawcy:

  • Przed powierzeniem pracy sprawdź, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrób kopię tego dokumentu i przechowuj go do zakończenia pracy przez cudzoziemca.
  • Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów pobytowych grożą dotkliwe sankcje.
  • Upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce.
  • Pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.
  • Jeśli zatrudniasz cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia masz obowiązek zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS.
  • Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy jesteś obowiązany do wypełniania obowiązków wynikających
   z prawa podatkowego np. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

  Pracodawca może skorzystać z elektronicznych formularzy
  dostępnych na stronie
  www.praca.gov.pllink otworzy się w nowym oknie

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZANE OD 1 STYCZNIA 2018 R.

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

  • zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;
  • wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;
  • odmowa wydawana w formie decyzji administracyjnej, z możliwością odwołania się do organu drugiej instancji– ministra właściwego ds. pracy;
  • wpłata – 30 zł, wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy o nr  24 8838 0005 2001 0000 1241 0022
   (w  tytule nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz imię i nazwisko cudzoziemca)
   ;
  • obowiązki informacyjne podmiotu – poinformowanie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu), niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny;
  • doprecyzowanie sposobu zliczania okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia – pod uwagę będą brane okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane.

  Zezwolenie na pracę sezonową:

   Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.


  • zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta (powiatowy urząd pracy);
  • instrument przeznaczony dla wszystkich cudzoziemców
   z państw spoza UE/EOG;
  • w przypadku ubiegania się o zezwolenie dla obywateli 6 państw (objętych systemem oświadczeniowym) nie ma konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych;
  • dotyczy prac w sektorach uznanych za sezonowe;
  • uprawnia do pracy przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
  • wpłata – 30 zł, wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy o nr  24 8838 0005 2001 0000 1241 0022
   (w  tytule nazwa podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz imię i nazwisko cudzoziemca)
   ;

  wydawane w formie decyzji administracyjnej, w przypadku odmowy możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego ds. pracy;

  po przyjeździe cudzoziemca pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym powiatowego urzędu
  pracy i podania adresu zamieszkania cudzoziemca. Dopiero po spełnieniu tego obowiązku urząd wydaje zezwolenie na pracę sezonową uprawniające cudzoziemca do pracy;

  w kolejnych latach współpracy z danym cudzoziemcem można ubiegać się o tzw. wpis wielosezonowy
  (do 3 lat).

  ----------------------------------

  Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową,
  czyli po poinformowaniu urzędu przez podmiot o przyjeździe cudzoziemca.
  Praca musi być jednak wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu
  o wpisie wydanym wcześniej przez urząd.

  ----------------------------------

  Cudzoziemiec może także pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia
  na pracę sezonową u tego samego pracodawcy.
  Natomiast u nowego pracodawcy – 30 dni.

  ----------------------------------

   Kiedy starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca?

  • Starosta odmawia wydania zezwolenia, gdy podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;
  • Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;
  • W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

   

   

   15 grudnia 2017 w Dzienniku Ustaw ukazały się Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

  Zapraszamy do zapoznania sie z rozporządzeniami.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres e-mail
  Małgorzata Kobus

      89 621 77 49

  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Marcin Jurczak 2020-10-12 12:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3892

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl