• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki bezrobotnych

  Osoba bezrobotna ma obowiązek:

  • zgłaszać się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy poponowanej przez tutejszy urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
  • przyjmować propozycje odpowiedniej pracy, przez którą należy rozumieć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.),
  • poddać się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  • powiadamić powiatowy urząd pracy o swojej niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy na druku określonym odrębnymi przepisami (zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA tzw. L4) oraz przedstawić to zaświadczenie, w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia w powiatowym urzędzie pracy. Druk ZUS ZLA nie stosuje się do osób odbywających leczenie w zakładach lecznictwa odwykowego,
  • powiadomić powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia,
  • w ciągu 7 dni pisemnie zawiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,
  • zawiadomić powiatowy urząd pracy, jeżeli bezrobotny  w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego,
  • składać lub przesyłać do powiatowego urzędu pracy pisemnego oświadczenia o uzyskanych przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.
  • zwrócić koszty szkolenia, którego nie ukończyła z własnej winy, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  • zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany,  o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu poza obszar działalności danego urzędu, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu,
  • zawiadomić w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej oraz zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu samego bezrobotnego oraz członków rodziny,
  • zwrócić nienależne pobrane świadczenia pieniężne w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
   • świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
   • świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
   • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia.


   Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Telefon  
   Katarzyna Ptach  89 621 77 22

  Pokój nr 1

  Parter

   Beata Kostrzeba  89 621 77 41
  Utworzono: 2012-08-02 09:48 | Redagował: Izabela Śmilecka 2019-03-04 09:11
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2334

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl