• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poradnictwo zawodowe

  Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

  osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

   pracodawcom pomocy:

  • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

  Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności,
  • dobrowolności;
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
  • bezpłatności;
  • poufności i ochrony danych.

   

  W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejetności poszukiwania pracy.

  Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

  • Porada indywidualna polega: na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach, której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania.

  • Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych. Porada grupowa jest prowadzona w formie warsztatów dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób.
  • Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, może dotyczyć trudności z wyborem  lub zmianą zawodu,wyborem miejsca pracy, planowania rozwoju zawodowego, wyborem kierunku kształcenia lub szkolenia, a także braku umiejętności poszukiwania pracy oraz obnizonej motywacji w zakresie aktwności zawowej

  W czym może pomóc doradca zawodowy?

  • udziela fachowych informacji o zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy, a także porad na temat sposobów zachowania się na rynku pracy;
  • służy poradą w zakresie określenia możliwości rozwiązania sytuacji bezrobotnego;
  • niesie wsparcie wszystkim tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć na zmienionym rynku pracy;
  • pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu. Informuje o możliwościach kształcenia, szkolenia, podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy…

  oczekujesz pomocy w:

  • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
  • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
  • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Poszukujesz informacji na temat:

  • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
  • instytucji kształcących w danym zawodzie;
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

  Chcesz się dowiedzieć:

  • jak skutecznie szukać pracy;
  • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
  • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

  U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

  1. przewodnik po zawodach i specjalnościach;
  2. teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
  3. klasyfikacja zawodów i specjalności MPiPS;
  4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych;
  5. informacje o lokalnym rynku pracy;
  6. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
  7. wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych;
  8. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
  9. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
  10. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
  11. filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe dotyczące np.: rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, asertywności, marketingu;
  12. program komputerowy, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych oraz inne programy komputerowe przydatne w procesie rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej;
  13. publikacje fachowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
  14. zestawy testów standardowych i innych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych.

  INFORMACJA ZAWODOWA to zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na rynek pracy – decyzji związanych z zatrudnieniem.

  • Informację zawodową można podzielić na trzy grupy:

  • informację dotyczącą edukacji; informacja zawiera dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia;
  • informacje dotyczące zawodu; informacja zwiera dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodu;
  • informacje o rynku pracy; informacja zawiera dane o zatrudnieniu i bezrobociu oraz możliwościach przekwalifikowania się (szkolenia i inne formy kształcenia ustawicznego)

  Informacja zawodowa jest prowadzona w formie indywidualnej oraz grupowej.

  • INFORMACJA INDYWIDUALNA: to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej. Doradca zawodowy po przyjęciu informacji o potrzebie udzielenia informacji indywidualnej, ustala , czy osoba zgłaszająca potrzebę pomocy korzystała z zasobów informacji dostępnych w powiatowym urzędzie pracy, oraz informuje o aktualnym zakresie i formach, w jakich można korzystać z tych zasobów. Następnie udziela informacji zawodowej stosownie do oczekiwań osoby zgłaszającej potrzebę lub umożliwia jej samodzielne korzystanie z zasobów informacji zawodowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie W razie potrzeby doradca zawodowy przekazuje osobie materiały informacyjne.
  • INFORMACJA GRUPOWA: jest to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.

  W ramach informacji zawodowej doradcy zawodowi udostępniają m. in.:

  1. teczki informacji o zawodach, zawierające opis czynności, zadania, wymagania, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
  2. komputerowe bazy danych ( „Doradca 2000”)
  3. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
  4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych
  5. Standardy Kwalifikacji Zawodowych
  6. wzory życiorysów i listów motywacyjnych
  7. filmy o zawodach
  8. filmy instruktażowe dotyczące np. rozmowy kwalifikacyjnej
  9. opis zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  10. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania, wzorach dokumentów
  11. informacje o lokalnym rynku pracy
  12. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych
  13. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granica, w tym przez siec EURES
  14. Informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Joanna Ferenc  doradca zawodowy  89 621 77 56  
  Joanna Poździak  doradca zawodowy  89 621 77 51  
  Monika Sokalska doradca zawodowy 89 621 77 34

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 2 ]
  ikona PDF Bank Programów 2020.pdf 20-01-20 11:03 120.15KB pobierz
  ikona PDF Harmonogram porad grupowych I kwartal 2020.pdf 20-01-20 08:29 43.92KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Marcin Jurczak 2020-09-24 12:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4425

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl