• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pośrednictwo pracy krajowe

   Pośrednictwo Pracy polega na:

  • Udzielaniu pomocy bezrobotnym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
  • Pozyskiwaniu ofert pracy
  • Upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert do internetowej bazy ofert pracy
  • Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
  • Informowaniu bezrobotnych poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
  • Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
  • Współdziałaniu z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania
  • Informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

  Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Szczytno:

  Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

  Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

  Giełdy pracy - organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy jedna z form bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy. Organizuje się je w przypadku posiadania przez Powiatowy Urząd Pracy większej liczby osób zarejestrowanych spełniających wymagania pracodawcy lub gdy pracodawca chce się spotkać z większą grupą kandydatów do pracy. Giełdy pracy zwykle odbywają się w siedzibie PUP w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

   

  Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

  • stronie internetowej urzędu pracy,
  • oraz tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu.

  Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwa na:

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645./

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Paulina Walc 2016-06-01 11:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12172

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl