• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  teś na: Strona główna / Dla pracodawców / Prace społecznie użyteczne

  W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo powiatowemu urzędowi pracy, a także właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Plan określa w szczególności: rodzaje prac społecznie użytecznych, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

  Organizator prac społecznie użytecznych składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych prac. Na wniosek gminy powiatowy urząd pracy może skierować osoby uprawnione do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której osoba uprawniona zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

  Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie umowy sporządza listę osób uprawnionych, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego powiatowego urzędu pracy. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

  Decyzję o skierowaniu osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz ostatecznym okresie trwania tych prac dokonuje działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę posiadane środki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, spełnienie przez organizatora warunków formalnych oraz zaproponowane przez organizatora warunki wykonywania prac społecznie użytecznych.

  Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą uprawnioną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony (podmiot i osoba uprawniona) mają wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

   po stronie gminy lub podmiotu jest to zobowiązanie do:

  • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje,
  • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie  użytecznej porządku i dyscypliny,
  • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia (z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy) .

       po stronie osoby uprawnionej jest to:

  • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
  • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

  Osobie uprawnionej do wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

  Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy (działającym w imieniu starosty) a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Na podstawie tej umowy powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do refundacji organizatorowi, który zorganizuje prace społecznie użyteczne, do 60 % kwoty minimalnego świadczenia wypłaconego skierowanym osobom uprawnionym, co obecnie stanowi kwotę 5,10 zł za godzinę (minimalna wysokość świadczenia wynosi obecnie 8,50 zł za godzinę). Ponadto umowa przewiduje terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów świadczeń, obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną oraz obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową.

  Organizator prac społecznie użytecznych prowadzi ewidencję tych prac wykonywanych przez osoby uprawnione i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

  Wprowadzenie prac społecznie użytecznych miało na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy "na czarno". Zwiększenie tej formy wsparcia powinno spowodować bardziej trafne kierowanie pomocy socjalnej do osób rzeczywiście jej potrzebujących.

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Nr pokoju Adres e-mail
   Edyta Kowalewska  Pośrednik pracy  89 624 32 87 wew. 47 14  
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Edyta Kowalewska 2019-06-06 14:51
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2686

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl