• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Roboty publiczne

  Roboty Publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty -  z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Organizując roboty publiczne wskazanae wyżej podmioty, są obowiązane zatrudniać w pierwszej kolejności bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

  Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

  Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

  Organizator robót publicznych składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót publicznych. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. Roboty publiczne nie mogą być organizowane przez pracodawcę, którego dotyczą przepisy o pomocy publicznej, w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”, oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). Przepis ten stosuje się zarówno do organizatora robót publicznych jak i wskazanego przez niego pracodawcy.

  Zgodnie z przytoczonym przepisem uważa się za zagrożone przedsiębiorstwo (w kategorii MŚP) takie, które spełnia następujące warunki:

  • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub
  • w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub
  • bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności.

  Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (w kategorii dużych przedsiębiorstw) - za zagrożone uznaje się przedsiębiorstwo, gdy:

  • przy pomocy środków własnych przedsiębiorstwo nie jest w stanie powstrzymać strat,
  • ponad połowa kapitału spółki została utracona, w tym ponad ¼ w okresie ostatnich 12 miesięcy,
  • występują rosnące starty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto.

  W rozumieniu niniejszych wytycznych nowoutworzone przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nawet wtedy, gdy jego pierwotna sytuacja jest niepewna. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nowe przedsiębiorstwo powstaje z likwidacji poprzedniego lub nawet tylko przejmuje jego aktywa. Przedsiębiorstwo uznaje się za nowoutworzone w okresie pierwszych 3 lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie.

  Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 06.08.2008 r. str. 38):

  • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO,
  • w kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO,
  • w kategorii MŚP przedsiębiorstwo średnie definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót oraz całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów EURO lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO.

  Organizacja robót publicznych poprzedzona jest umową zawieraną pomiędzy starostą (w imieniu którego działa powiatowy urząd pracy) a organizatorem lub wskazanym przez niego pracodawcą, określającą prawa i obowiązki stron. Na podstawie tej umowy powiatowy urząd pracy przyznaje refundację organizatorowi, który zorganizuje roboty publiczne, w ramach której wchodzi część kosztów związanych z wynagrodzeniem brutto oraz opłaconych od refundowanej kwoty wynagrodzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych – pod warunkiem spełniania przez pracodawcę określonych w umowie wymagań. Ponadto umowa przewiduje terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym oraz obowiązku zwrotu wypłaconych kwot refundacji, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy.

  Organizator lub wskazany przez niego pracodawca, u którego skierowani bezrobotni będą wykonywać roboty publiczne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić skierowanych bezrobotnych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. W przypadku wskazania przez organizatora pracodawcy, u którego będą wykonywane roboty publiczne, umowa o organizację robót publicznych zawierana jest ze wskazanym pracodawcą.

  Decyzję o przyznaniu oraz ostatecznym wyborze rodzaju refundacji i okresu jej trwania dokonuje działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę posiadane środki na finansowanie robót publicznych, spełnienie przez organizatora warunków formalnych oraz zaproponowane przez organizatora warunki zatrudnienia wnioskowanych bezrobotnych.

  Uwaga !!!
  Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Szczytno środków finansowych z Funduszu Pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Nr pokoju Adres e-mail
   Edyta Kowalewska  Pośrednik pracy  89 624 32 87 wew. 47 14  

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Edyta Kowalewska 2021-01-04 12:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3606

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl