• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Staże

  STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracyprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy, według ustalonego programu określonego w umowie zawartej pomiędzy starostą (w imieniu, którego działa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) a pracodawcą.

  UWAGA !!!
  Pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek, który można pobrać osobiście w urzędzie (pok. nr 8 - parter) lub pobrać z zakładki "Dla pracodawców i przedsiębiorców".

  Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 6 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

  Staż może zostać zorganizowany wyłącznie na terenie powiatu szczycieńskiego i miasta Olsztyn (Dopuszczalna jest organizacja stażu w gminach sąsiadujących
  z powiatem szczycieńskim pod warunkiem złożenia przez Pracodawcę deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres co najmniej
  3 miesięcy.).

  Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne:

  • posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w wyniku edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej (kursy, szkolenia) zgodnie z posiadanym zawodem;
  • powyżej 45 roku życia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii doradcy zawodowego obejmującej ocenę predyspozycji zawodowych oraz złożenia przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy;
  • bez kwalifikacji zawodowych, które ukończyły liceum ogólnokształcące lub profilowane pod warunkiem złożenia przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu stażu.

  Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami, obecnie 1017,40 zł brutto.

  Organizator stażu:

  • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
  • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
  • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
  • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
  • niezwłocznie informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
  • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

  Rozkład czasu pracy stażysty

  Czas pracy osoby bezrobotnej odbywającej staż wynosi 40 godzin tygodniowo i nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Osoba bezrobotna nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej ani w systemie pracy zmianowej, chyba że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy.

  Praca w godzinach naliczbowych w ramach stażu jest niedopuszczalna.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Katarzyna Pogorzelska

  specjalista ds. programów

   89-621 77 33  
  Barbara Zwalińska pośrednik pracy 89-621 77 21  

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 9 ]
  ikona DOCX OŚWIADCZENIE nieobecność na stażu.docx 12-03-20 15:08 13.22KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo RPO 15-07-19 11:15 371.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo RPO.doc 15-07-19 11:13 349.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy FP 09-03-16 12:51 28.5KB pobierz
  ikona DOC WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU 15-07-19 11:12 171KB pobierz
  ikona PDF Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady organizacji staży dla osób bezrobotnych 28-02-18 13:17 2.99MB pobierz
  ikona DOC Lista obecności z logo POWER 15-07-19 11:16 418.5KB pobierz
  ikona DOC Opinia pracodawcy z logo POWER 15-07-19 11:14 153KB pobierz
  ikona DOC Lista obecności na stażu z logo FP 15-07-19 11:16 56KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Katarzyna Pogorzelska 2019-06-14 08:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4090

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl