• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Szkolenia

  Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

  Szkolenia mogą być organizowane w formie:

  • Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, liczbę miejsc, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz rodzaj zaświadczeń potwierdzających uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie oraz na stronie internetowej: www.pupszczytno.pl 
   Osoba uprawniona, w okresie rekrutacji, może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (karta kandydata na szkolenie) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.
  • Szkolenia wskazane przez bezrobotnego- Powiatowy Urząd Pracy może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 17 044,68 zł (stan na dzień 1 czerwca 2021 r.).

  Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby poszukujące pracy, które:
   • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   • są żołnierzami rezerwy,
   • pobierają rentę szkoleniową,
   • pobierają świadczenie szkoleniowe,
   • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym,

  Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy. 

  Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

  UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

  Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

  Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

  • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, tj. 1 489,00 zł brutto (stan na dzień 1 czerwca 2021 r.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
  • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
  • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
  • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

  Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

  • Regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
  • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.

  Koszt szkolenia może składać się z:

  • uprzednio uzgodnionej należności przysługującej instytucji szkoleniowej,
  • kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  • kosztów przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
  • kosztów badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
  • kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 )
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Beata Brzózka Specjalista ds. programów 896217748  
  Katarzyna Pogorzelska Specjalista ds. programów 896217750  

   

  Utworzono: 2012-12-04 16:19 | Redagował: Beata Brzózka 2021-06-25 08:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5018

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl