• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Powiatowy Urząd Pracy może skierować Cię ze środków PFRON na szkolenie, staż lub prace interwencyjne

  (2019-08-27)

  Jesteś osobą z niepełnosprawnością?
  Chciałbyś lub chciałabyś pracować, ale nie masz odpowiednich kwalifikacji?
  Powiatowy Urząd Pracy może skierować Cię na szkolenie ze środków PFRON.

  Na szkolenie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być skierowane osoby z niepełnosprawnością, które:

  • nie pozostają w zatrudnieniu i zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy uzyskując status osoby poszukującej pracy (np. osoby pobierające rentę lub zasiłek stały z pomocy społecznej) oraz
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych, wymagają zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub utraciły zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

  Koszty szkolenia obejmują w szczególności:
  • należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych,
  • koszty przejazdu na szkolenie najtańszym dogodnym środkiem komunikacji publicznej,
  • koszty zakwaterowania i wyżywienia,
  • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczanej do znacznego stopnia niepełnosprawności.

  W ramach środków PFRON Powiatowy Urząd Pracy może również sfinansować osobom z niepełnosprawnością nie pozostającym w zatrudnieniu koszty:

  -  6-miesięcznego stażu u pracodawcy - w celu zdobycia doświadczenia w danym zawodzie,

  -  zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
  - refundacja dla pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przez okres do 6 lub do 12 miesięcy.

  Osobie skierowanej na szkolenie lub staż jest wypłacane stypendium.

  Szczegółowe informacje u przypisanego doradcy klienta oraz
  - szkolenia (tel. 89 621 77 48, tel. 89 621 77 50)
  - staże (tel. 89 621 77 21, tel. 89 621 77 33)

  Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1172 z późn. zm.).

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513893

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl