• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt "Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego"

  (2019-09-12)

  Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w partnerstwie z fimą "PRETENDER" Adrian Wronka
  w rmach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do udziału w projekcie "Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego.

  Celem projektu jest nabycie kwalifikacji językowych lub cyfrowych przez min. 80% wśród 700 osób dorosłych z grup defaworyzowanych w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 r.ż. z wyższym wykształceniem, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kwalifikacji, uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez realizację szkoleń języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego zgodnie z ESOKJ lub szkoleń komputerowych ICT zgodnie z ramą DCF, zakończonych certyfikacyjnymi egzaminami zewnętrznymi na wybranym poziomie biegłości w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021.

  Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie kursu językowego (angielski lub niemiecki lub francuski) lub kursu komputerowego.
  1. Udział w jednym szkoleniu językowym, który przewiduje łącznie 120 godzin na dwóch poziomach:
  2. Poziom I – udział w kursie językowym na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 (60 godzin szkoleniowych)
  3. Poziom II – udział w kursie językowym odpowiednio na poziomie A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2 (60 godzin szkoleniowych).

  lub

  1. Udział w kursie komputerowym przewiduje 100 godzin szkoleniowych.
  2. Poziom A
  • Uczestnicy kursów podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe (szkolenia językowe) oraz grupy 10 osobowe (szkolenia komputerowe).
  • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu (w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych), jak i w weekendy, w zależności od preferencji uczestników/czek projektu.
  • Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
  • Szkolenia zakończą się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym po każdym poziomie (w przypadku szkoleń językowych) lub ECCC DIGCOMP lub równoważnych (w przypadku szkoleń komputerowych).
  • Dla osób w wieku 50+ w celu ułatwienia nauki, opracowany zostanie kontent (andragogika).
  • Osoby z niepełnosprawnościami będą uczestniczyć w zajęciach razem z osobami pełnosprawnymi.
  • Sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Planowane efekty:

  Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych w zakresie języków obcych i ICT poprzez realizacje wsparcia polegającym na kształceniu ustawicznym osób dorosłych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego zakończonego egzaminem zewnętrznym TELC lub równoważnym na poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 oraz ICT zakończonego egzaminem zewnętrznym ECCC na poziome A oraz uzyskania przez co najmniej 80% uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Planuje się, że poprzez realizację projektu nastąpi wzrost liczby osób dorosłych z województwa warmińsko-mazurskiego z grup defaworyzowanych, tj. osób o niskich kwalifikacjach oraz powyżej 50 r. ż., które poprzez uczestnictwo w szkoleniu językowym lub kursie komputerowym oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu certyfikującego podniosą swoje kwalifikacje w obszarach językowych i ICT niezbędnych na rynku pracy. Wpłynie to korzystnie na postrzeganie uczestników projektu przez pracodawców, tym samym umożliwi ewentualny awans zawodowy/podwyżkę wynagrodzenie wśród osób pracujących lub podjęcie zatrudnienia przez osoby bez pracy.

  Okres realizacji projektu:

  01.07.2019 – 30.06.2021

  Kontakt

  Beneficjent-Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

  z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn

  Adres e-mail- sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

  Partner- „Pretender” Adrian Wronka

  z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173/102, 90-447 Łódź

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513944

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl