• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

  (2020-06-26)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczypospolitej polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

  WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TRYBIE CIĄGŁYM.

  Podstawa prawna: art. art.15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Dodatkowe informacje: tel. 89 621 77 33, 89 624 77 26; 89 624 77 50; 89 621 77 54; lub: pup@pup.szczytno.pl

  Należy złożyć:

  • Wniosek wraz  z załącznikami (2 egzemplarze) - proszę podpisać czytelnie wszystkie strony składanych dokumentów
  • Wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń (plik  Excel) - 2 egzemplarze - proszę podpisać czytelnie wszystkie strony składanych dokumentów
  • Umowa  wraz z załącznikami - 2 egzemplarze - proszę podpisać czytelnie wszystkie strony składanych dokumentów. Umowa musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione. Upoważnienie to musi wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub formalnych pełnomocnictw. W przypadku pełnomocnictwa proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

  Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Wnioskodawca nie jest  zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.

  Dokumenty w formie papierowej można złożyć w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w głównym wejściu Urzędu lub drogą pocztową.

  Druki wniosku i umowy w wersji papierowej: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

  Dokumenty w formie elektronicznej (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) należy składać poprzez stronę: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup…

  Złożenie wniosku elektronicznie przyspieszy proces weryfikacji i jego rozpatrzenia.

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 513937

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl