• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program Aktywizacja i Integracja

  Kto może zostać skierowany do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja?

  Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

  Kto jest realizatorem Programu Aktywizacja i Integracja?

  Program, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, realizowany jest przez:

  • powiatowy urząd pracy - w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych;
  • ośrodek pomocy społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie integracji społecznej bezrobotnych.

  Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane, w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

  Ile trwa realizacja Programu Aktywizacja i Integracja?

  Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

  Przydatne informacje

  Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy ponownie określa profil pomocy i może:

  • podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo
  • skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych;
  • ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycje pomocy określoną w ustawie.

  W czasie udziału osoby bezrobotnej w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: PAI [ 1 ]
  ikona DOCX deklaracja przystąpienia do PAI.docx 11-01-16 14:08 26.54KB pobierz
  Utworzono: 2015-05-11 10:27 | Redagował: Paulina Walc 2018-07-03 12:56
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1650

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl