• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

  Obowiązki pracodawcy

  1. Ofertę pracy należy zgłosić do jednego Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie Urzędu. Pośrednicy chętnie pomogą w rekrutacji osób bezrobotnych na wskazane stanowisko. 
   Powiatowy urząd pracy przyjmuje krajową ofertę pracy do realizacji, jeżeli zgłoszenie zawiera wymagane dane oraz jeżeli pracodawca krajowy nie zgłosił tej oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy.
  2. W przypadku gdy pracodawca krajowy zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną lub jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszeniem przepisów prawa Powiatowy Urząd Pracy może nie przyjąć do realizacji oferty pracy. Powiadamia pracodawcę o odmowie przyjęcia krajowej oferty pracy do realizacji . Powiadomienie ma formę pisemną i zawiera uzasadnienie.
  3. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.
  4. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:
   -  zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego albo
   -  nie zawiera tych danych.
  5. Upowszechniając krajową ofertę pracy, powiatowy urząd pracy podaje do wiadomości publicznej co najmniej dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy oraz okresu aktualności oferty,
  6. Dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego są podawane do wiadomości publicznej wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca krajowy, zgłaszając krajową ofertę pracy, wyraził zgodę na ich publiczne udostępnianie.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres e-mail
   Barbara Zwalińska

    89 624 32 87 wew. 24

    89 621 77 24


  Utworzono: 2012-08-02 08:36 | Redagował: Marcin Jurczak 2017-12-14 13:07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2526

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl