• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy

  Finansowanie szkoleń bezrobotnych na wniosek pracodawcy.

  Jeśli jesteś PRACODAWCĄ zainteresowanym zamówieniem szkolenia osób bezrobotnych dostosowanego do swoich potrzeb, możesz złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o zorganizowanie szkolenia.

  Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć poniższe dokumenty:

  • 1. zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu jeśli został przeprowadzony;
  • 2. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 363);
  • 3. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  Finansowanie szkolenia następuje na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

  UWAGA: Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej udzielane pracodawcy będącemu przedsiębiorcą stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach UE, dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

  Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

  Rejestr instytucji szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018., poz.1265 z późn.zm.)

   Wniosek o zorganizowanie szkolenia w ramach umowy trójstronnej jest dostępny na stronie internetowej: www.pup.szczytno.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania -> Dokumenty dla pracodawców -> Kategoria: Szkolenia bezrobotnych - umowa trójstronna. http://www.pup.szczytno.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Klara Kołodziejczyk Specjalista ds. rozwoju zawodowego / Doradca klienta  89 624 32 87 wew. 50 klara.kolodziejczyk
  Utworzono: 2014-06-12 12:34 | Redagował: Klara Łachacz 2019-02-26 08:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1894

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl