• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zgłoszenie oferty pracy

  Jak złożyć krajową ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

  • pobrać formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej, uzupełnić go a następnie wysłać na e-mail: lub
  • osobiście - Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, ul. Wincentego Pola 4, 12-100 Szczytno

  Zgłoszona przez pracodawcę oferta jest przekazana do realizacji pośrednikowi pracy, który wzywa do siebie osoby najlepiej pasujące/odpowiadające Państwa ofercie zatrudnienia i informuje je o danym stanowisku.

  Krajowa oferta pracy zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

  Zgłoszenie krajowej oferty pracy

  Na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, zgłoszenie krajowej oferty pracy musi zawierać dane dotyczące:

  •  pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
  • ­zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i okres zatrudniania w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest oferta pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g, ustawy
  • ­oczekiwania pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawniania, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
  • postępowania z ofertą, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanym dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego upowszechniania oferty pracy w wybranych pastwach EOG oraz przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechniania jej w ich siedzibach – zwane dalej „danymi wymaganymi”.
  • Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ust 5a  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z późn. zm.), pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Zgłoszona przez Pracodawcę  oferta pracy może zostać przyjęta osobiście, pisemnie, e-mail, faks oraz telefonicznie.

  W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Małgorzata Kobus

  Dorota Pianka

  Pośrednik pracy/doradca klienta

  Pośrednik pracy/doradca klienta

   89 621 77 49

   89 621 77 24

   

   

       
       
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 1 ]
  ikona DOC oferta pracy.doc 22-01-20 14:30 175KB pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:31 | Redagował: Marcin Jurczak 2018-08-02 11:03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4853

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl