• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia


  Program "Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia"

  1. Program skierowany do osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, w szczególności do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

  2. W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe
  • staże
  • szkolenia
  • prace interwencyjne
  • doposażenie stanowisk pracy

  3. Przed rozpoczęciem udziału w programie zaplanowane są 4-dniowe zajęcia grupowe z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w tym:

  • 2-dniowe zajęcia z doradcami zawodowymi PUP
  • 2-dniowe warsztaty z zakresu umiejętności osobistych z trenerem-psychologiem

  Program zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia: techniki poszukiwania pracy, efektywna komunikacja interpersonalna, trening asertywności, budowanie motywacji osobistej, kształtowanie poczucia własnej wartości, zarządzanie emocjami i redukcja stresu, psychologia kontaktu z klientem, zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja czasu pracy, autoprezentacja.

  4. Szkolenia zostaną zorganizowane w trybie indywidualnym pod potrzeby konkretnych pracodawców. Szkolenia będą ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i aktualnych wymagań pracodawców. Z jednej strony będą to szkolenia dające konkretne umiejętności w zakresie obsługi maszyn i urządzeń lub sprawnego posługiwania się językiem obcym, z drugiej strony umożliwiające nabycie kompetencji osobistych i społecznych.

  5. Na staż będą kierowane osoby bez doświadczenia zawodowego, w szczególności osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w wyniku edukacji szkolnej (zawód wyuczony lub pokrewny) lub ukończonego kursu albo szkolenia. Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy, zarówno w firmach prywatnych, jak i w instytucjach państwowych, w kluczowych obszarach dla rozwoju powiatu i regionu (w tym m.in. handel, usługi, hotelarstwo i gastronomia, usługi opiekuńcze, budownictwo). Odbycie stażu pozwoli młodym osobom zaprezentować się przed pracodawcą, pokazać swój potencjał i możliwości. W pierwszej kolejności do realizacji będą przyjmowane wnioski pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie osób po zakończeniu stażu. Staż będzie odbywał się zgodnie z programem określonym w umowie zawartej pomiędzy PUP a pracodawcą.

  6. Prace interwencyjne będą organizowane na okres 6 miesięcy u przedsiębiorców, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz u pracodawców nie podlegających przepisom o pomocy publicznej - głównie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych.

  7. Doposażenie stanowisk pracy pomoże w wejściu lub powrocie na rynek pracy osobom, które po raz pierwszy podejmują pracę lub pozostawały bez pracy przez dłuższy okres. Jednocześnie wsparcie finansowe udzielane pracodawcom zachęci ich do przyjęcia do pracy pracownika wymagającego dłuższego okresu wdrożenia do efektywnego wykonywania powierzonych zadań zawodowych. Miejsca pracy będą tworzone między innymi w branżach kluczowych dla rozwoju powiatu i województwa, tj. turystyce i gastronomii, budownictwie, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich, produkcji mebli, usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy będzie wspierała tworzenie nowych stanowisk pracy wyłącznie w firmach mikro i małych, tj. zatrudniających do 49 osób, które często nie posiadają wystarczającego kapitału na utworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy we własnym zakresie. Ten instrument wspiera tworzenie trwałych miejsc pracy, gdyż zgodnie z umową pracodawca ma obowiązek zatrudniania osób bezrobotnych przez okres co najmniej 2 lat.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie,   

  ul. W. Pola 4, do doradców zawodowych:

  Pani Joanna Poździak – pok. nr 12, tel. 89 624 32 87 wew. 51
  Pani Monika Sokalska – pok. nr 16, tel. 89 624 32 87 wew. 46


  Utworzono: 2014-07-08 12:00 | Redagował: Beata Brzózka 2014-07-08 13:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2573

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl