• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (IV)

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie od 1 stycznia 2019 r. realizuje projekt pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne, poprzez:

  1) identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy oraz potrzeb zawodowych,

  2) indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe,

  3) staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, środki na działalność gospodarczą, refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy.

  Wartość projektu wynosi 1 281 595,14 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 1 080 128,38 zł.

  Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2019 roku. Rekrutacja uczestników będzie trwała do końca realizacji projektu.

  Projektem planuje się objąć 132 osoby bezrobotne. Zostaną one objęte następującymi formami wsparcia:
  - szkoleniami (w tym w ramach bonu szkoleniowego) - 20 osób
  - stażami - 51 osób
  - pracami interwencyjnymi - 41 osób
  - bonami na zasiedlenie - 10 osób
  - środkami na działalność gospodarczą - 15 osób
  - doposażeniami stanowisk pracy - 6 osób
  Więcej niż jedną formą wsparcia planuje się objąć 11 osób.

  Wśród uczestników projektu co najmniej 32% będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, co najmniej 2% osoby z niepełnosprawnościami.

  Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej* dla osób:
  - w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci) na poziomie min. 42%
  - nienależących do wyżej wymienionych grup na poziomie min. 57%.

  *Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników projektu, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie lub samozatrudnienie.

  Dodatkowych informacji o projekcie udzielają:
  Małgorzata Jóźwiak  tel. 89 621 77 15 lub Anna Banach tel. 89 621 77 16 (pok. 23)

  Utworzono: 2019-01-03 14:12 | Redagował: Małgorzata Jóźwiak 2019-06-18 12:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 295

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl