• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kapitał wiedzy

  Projekt pod nazwą „KAPITAŁ WIEDZY” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 

  Projekt pn. „KAPITAŁ WIEDZY” realizowaliśmy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku.

  Głównym celem projektu było podniesienie efektywności i jakości usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, poprzez:

  • pozyskanie wiedzy o potrzebach lokalnego rynku pracy,
  • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników urzędu pracy.

  Pozyskanie wiedzy o problemach i potrzebach lokalnego rynku pracy odbyło się poprzez przeprowadzenie cyklu badań rynku pracy przez wyspecjalizowane instytucje badawcze. W 2009 i 2012 roku badania objęły pracodawców, co pozwoliło na analizę sytuacji gospodarczej w powiecie oraz określenie przewidywanego popytu na rynku pracy w odniesieniu do ilości tworzonych miejsc pracy oraz pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników, a także określiło zapotrzebowanie pracodawców na usługi powiatowego urzędu pracy. W 2010 r. przeprowadzone zostało badanie funkcjonowania osób bezrobotnych i pracujących na rynku pracy, które wskazało czynniki powodujące bezrobocie oraz czynniki motywujące i ułatwiające podejmowanie zatrudnienia bądź samozatrudnienia, określiło skalę zatrudnienia w szarej strefie, a także efektywność udzielanego przez powiatowy urząd pracy wsparcia i jego adekwatność do potrzeb rynku pracy.

  Objęcie pracowników powiatowego urzędu pracy szkoleniami zwiększy stopień profesjonalizacji działań urzędu pracy. Były to szkolenia „merytoryczne” związane z realizowanymi zadaniami oraz szkolenie z zakresu umiejętności miękkich. Szkolenia sprzyjały wzmocnieniu potencjału instytucjonalnej obsługi klientów urzędu pracy, a tym samym podejmowaniu skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy powiatu szczycieńskiego. 

  Rezultatami projektu były:

  a) w zakresie badań rynku pracy:

  • raporty z przeprowadzonych badań rynku pracy rozpowszechnione bezpłatnie wśród instytucji i podmiotów mających wpływ na kształtowanie rynku pracy; ważną częścią raportów będą rekomendacje i propozycje rozwiązań kluczowych problemów szczycieńskiego rynku pracy,
  • uzupełnienie luki informacyjnej na lokalnym rynku pracy,
  • umożliwienie prowadzenia lokalnej polityki prozatrudnieniowej zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • stworzenie dobrego gruntu dla tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia,
  • a w dłuższej perspektywie czasu:
   • realizacja projektów rynku pracy adekwatnych do jego potrzeb,
   • organizacja usług i instrumentów rynku pracy, w tym dobór kierunków szkoleń osób bezrobotnych, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
   • dostosowanie prowadzonego przez urząd pracy pośrednictwa pracy do oczekiwań pracodawców,
   • dopasowanie oferty edukacyjnej szkół oraz instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy.

  Długofalowymi wymiernymi efektami projektu będzie: wzrost efektywności zatrudnieniowej organizowanych dla osób bezrobotnych szkoleń, pośrednictwa pracy oraz instrumentów rynku pracy, zwiększenie liczby pracodawców korzystających z usług urzędu pracy, zmniejszenie wskaźników deficytu i nadwyżki dla określonych grup zawodowych.

  b) w zakresie szkoleń kadry powiatowego urzędu pracy:

  • podniesienie kompetencji zawodowych 15 kluczowych pracowników powiatowego urzędu pracy,
  • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
  • podniesienie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych,
  • rozwój umiejętności zarządzania czasem,
  • zwiększenie odporności na stres,
  • zintegrowanie grupy pracowników urzędu pracy.

  W wyniku uczestnictwa w projekcie pracownicy kluczowi powiatowego urzędu pracy nabyli umiejętności i cechy przekładające się bezpośrednio na lepszą i skuteczniejszą obsługę klientów urzędu oraz funkcjonowanie w miejscu pracy.

  Utworzono: 2014-01-20 12:14 | Redagował: Beata Brzózka 2014-01-31 14:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1631

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl