• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Powiatowa Rada Rynku Pracy

  Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
  • opiniowanie celowości realizacji programu Aktywizaja i Integracja.

  W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród:

  • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • społeczno- zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
  • fakultatywnie: spośród przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy lub autorytecie w obszarze działania tej rady (do 3 osób).

  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645)

  Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Katarzyna Pogorzelska 2017-05-08 08:06
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3280

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl